Naujienos

Atgal

Adomo Varno autorinių darbų paroda „Portretai“, skirta dailininko 145 gimimo metinėms

2024 04 05

Laikas: balandžio 5 d. – gegužės 11 d.
Vieta: Joniškio baltoji sinagoga (Rotušės g. 2)
Parodos partneriai: Druskininkų miesto muziejus, Joniškio istorijos ir kultūros muziejus
Sutiktuvės vyks: Balandžio 5 d. 17.00 val.  fojė „Po palme“ (Joniškio kultūros centras), vėliau prie ekspozicijos (Joniškio baltoji sinagoga);
Informacija apie parodą:
Parodoje eksponuojami Adomo Varno (1879–1979) sukurti įžymių lietuvių portretai, kurie savo gyvenimo darbus skyrė Nepriklausomos Lietuvos idėjai. Druskininkų miesto muziejui juos padovanojo Muziejaus bičiuliai Domas ir Snieguolė Akstinai. Šalia kiekvienam lietuviui pažįstamų didžių tautos asmenybių: Strazdelio, S. Daukanto, Maironio, A. Baranausko, M. Valančiaus, V. Kudirkos, M. K. Čiurlionio, Žemaitės portretų, lygia greta pastatomi  žmonės, kurie toli nuo Lietuvos, egzilyje, puoselėjo Vasario 16-osios idealus, savo kasdiene veikla įrodė neblėstantį tikėjimą Laisve ir Nepriklausomos Lietuvos ateitimi.Tai – įžymūs dvasininkai: lazdijiškis kun. I. Albavičius, kun. Jonas Švagždys, rašytojai: Jurgis Jankus, „tautos dainiumi“ tituluojamas B. Brazdžionis, kun. Mykolas Vaitkus, įžymūs visuomenininkai: Vlado Putvinskio dukra Putvytė-Mantautienė, Moterų šaulių sąjungos ir visuomenės veikėja; karininkas Mantautas ir kiti. Visi jie – Bostono „Lietuvių enciklopedijos“ herojai. Jų kūryba ir rašto darbai sudaro didelę lietuvių išeivių leidinių bibliografijos dalį. Tokia biblioteka, patekusi kartu su P. Viščinio kolekcija, saugoma ir šio Muziejaus fonduose.
Paroda yra įdomi ir kaip Adomo Varno kūrybos reprezentacija. 1957 m. tėvų jėzuitų Čikagoje leistame žurnale „Laiškai lietuviams“ rašė jo redaktorius Juozas Vaišnys, S. J.: „Jeigu Basanavičių mes vadiname Lietuvos patriarchu, Jablonskį – kalbos tėvu, o Maironį – tautos dainiumi, tai Varną turime pavadinti lietuvių tautos dailės tėvu ir patriarchu.“ Jam pritaria ir dailininkas V. K. Jonynas: „Savo prigimtimi ir pozityviomis būdo savybėmis Adomas Varnas yra reta mūsų senosios menininkų kartos asmenybė. Jis sunkųjį mūsų tautos prisikėlimo, o taip pat atstatymo metą nebuvo jaunuolis be širdies ir dailininkas be pareigos. Priešingai, jį mes randame visose mūsų gyvenamo momento sukrėtimo valandose, pasirengusį ne tik patarti, bet ir patį dirbant darbą, kuris tuo metu atrodė būtinas. Ši jo būdo savybė dailininką Adomą Varną įrašo mūsų istorijos lapuosna ne tik kaip didįjį mūsų vyresniosios kartos kūrėją, jaunesnės kartos auklėtoją ir mokytoją, bet taip pat kaip nepamainomą visuomenininką, nudirbusį tokį barą, kad kiekvienos iš šių trijų sričių atskirai jau pakaktų nusipelnyti savosios tautos dėkingumui.“
Adomo Varno (1879–1979) jaunystė sutapo su lietuvių tautinio išsivaduojamojo judėjimo kilimo metais. Baigęs vidurinį mokslą Mintaujos gimnazijoje ir Kauno kunigų seminarijoje, A. Varnas studijavo meną Petrapilyje, Krokuvoje ir Ženevoje. Po to dar lankėsi Italijoje ir studijavo dailės kūrinius Florencijos, Romos, Neapolio ir Palermo meno muziejuose. Piešti jis pradėjo dar kunigu seminarijoje tebebūdamas, bet su rimtesniais kūriniais pasirodė 1905 m. („Dailininkas ir elgeta“). Kiti žymesnieji jo tapybos darbai: „Dailininkas ir gamtininkas“, „Bangose“ (1911 m.), „Vienuolė“, „Vilnius po audros“. Galbūt labiausiai Varno mėgiama tapybos šaka – portretas. Jis yra nupiešęs daugybę portretų, tarp kurių paminėtini: Bronislavo Pilsudskio, Jablonskio, Baltrušaičio, Krupavičiaus. Paskutinis jo žymesnis kūrinys yra „Mindaugo karūnavimas“. A. Varnas yra dalyvavęs su savo kūriniais įvairiose dailės parodose Lietuvoje ir užsienyje: Kaune, Marijampolėje, savo gimtajame Joniškyje, Rygoje, Poznanėje, Zakopanėje, Clevelande, Čikagoje. Mokytojavo Voroneže ir Vilniuje.
Dailininkas skaudžiai išgyveno tėvynės praradimą, kai karui baigiantis teko trauktis į Vakarus, bet ir tremtyje jis surado jėgų prasmingai gyventi ir kurti. Adomas Varnas išėjo iš gyvenimo sulaukęs šimto su puse metų, sukūręs apie 1000 kūrinių, dar surengęs savo šimtųjų gimimo metinių parodą, per kurios atidarymą pareiškė pranašišką įsitikinimą, kad netrukus Lietuva atgaus Nepriklausomybę.
2018 m. Druskininkų miesto muziejus iniciavo ir įvykdė Lietuvos kultūros tarybos dalinai finansuotą restauravimo projektą „Druskininkų miesto muziejaus dailės rinkinio eksponatų – A. Varno piešinių ir litografijų – restauravimas“. Visą A. Varno kūrinių rinkinį restauravo meno kūrinių ant popieriaus aukščiausios restauracinės kategorijos restauratorė Rytė Šimaitė.
 Druskininkų miesto muziejaus informacija
Adomo Varno autorinių darbų paroda „Portretai“, skirta dailininko 145 gimimo metinėms